MDi

HD-CVIカメラ


バレットカメラ

DH-HAC-HFW2231RN-Z-IRE6-POC

DH-HAC-HFW3231EN-ZH

DH-HAC-HFW1100RN-VF-S3

ドームカメラ

DH-HAC-HDBW2231RN-Z-POC

DH-HAC-HDBW1100RN-VF-S3

DH-HAC-HDW1220EMN-A-0280B

DH-HAC-HDBW1220RN-VF

DH-HAC-HDBW2120RN-VF

DH-HAC-HDBW3231EN-ZH

DH-HAC-HDBW2221EN-0360B

DH-HAC-HDBW1100RP-VF

DH-HAC-HDBW2220EN-0360B

DH-HAC-HDW1100RN-VF

HD-CVI DVR

 

4ch

DHI-XVR7104HE

DHI-HCVR7104HE-S3

8ch

DHI-HCVR7208A-S3

DHI-XVR7108HE

16ch

DHI-HCVR8816S-S3

DHI-HCVR7216A-S